Privacy Policy

Όροι Χρήσης EShop

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η PureOlea IKE  (εφεξής η «Εταιρία»), ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ στo E-Shop της.

Το E-Shop μας, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σκοπό έχει την πώληση στον χρήστη, που θα συνδιαλλαγεί μέσω αυτού, δηλαδή στον Πελάτη, των παραγόμενων προϊόντων της Εταιρίας, κάθε ημέρα, καθ’ όλο το 24ωρο.

Η Εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες του E-Shop της, υπό τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρία. Παρακαλούμε να διαβάσετε τη Σύμβαση αυτή προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του E-Shop, μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή. Με τη χρήση των υπηρεσιών του E-Shop, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση. Εάν δεν συμφωνείτε με τη Σύμβαση μην προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρία και το E-Shop της.

H Εταιρία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τη Σύμβαση. Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές στη Σύμβαση, ανατρέχοντας σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΙΙ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρία δεσμεύεται τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το E-Shop υπηρεσίες, πλην όμως, κατ’ εφαρμογή της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία, με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης αναγκαστικού δικαίου, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία κι επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) του Πελάτη ή ενδιαφερόμενου πελάτη. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο E-Shop, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης/χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση α) να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του E-Shop, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, β) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του στις απαραίτητες φόρμες παραγγελίας  γ) να μην κάνει άσκοπη χρήση E-Shop και των παρεχόμενων υπηρεσιών για λόγους αστεϊσμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δ) να μην χρησιμοποιήσει το E-Shop για οποιονδήποτε κακόβουλο ή παράνομο σκοπό, ε) να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την επαγγελματική φήμη της Εταιρίας και ε) να αποζημιώσει την Εταιρία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί, ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους του της παρούσας Σύμβασης.

  1. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΙΜΕΣ

Στο E-Shop ο Πελάτης/χρήστης μπορεί να βρει τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρία προς πώληση μέσω αυτού. Για την αποτελεσματικότητα των αγορών, ο Πελάτης/χρήστης καλείται, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προβεί στην παραγγελία του να επικοινωνήσει με την Eταιρία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων της οποτεδήποτε. Η Εταιρία φροντίζει ώστε τα προϊόντα να σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την παραγγελία του Πελάτη.

  1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Επειδή στο E-Shop προσφέρονται προϊόντα για αγορά από απόσταση, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ένα προϊόν στην Εταιρία και η Εταιρία θα του επιστρέψει το τίμημα, εφόσον ο Πελάτης ενημερώσει σχετικά την Εταιρία εγγράφως (μέσω e-mail) εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας παρτίδας προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή της παραλαβής του τελευταίου προϊόντος. Με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση, στην οποία του παραδόθηκε ή να παραδώσει στην Εταιρία σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχει στείλει ασφαλώς εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και εντός της ίδιας προθεσμίας η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψουμε στον Πελάτη τυχόν ποσά που έχει καταβάλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο ο Πελάτης είχε επιλέξει για να καταβάλει το τίμημα. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος στον Πελάτη, οι οποίες δεν οφείλονται στην ίδια.

VII. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στο E-shop παρέχονται οι κάτωθι τρόποι πληρωμής των προϊόντων:

Α. Μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστική κάρτας. Το E-shop δέχεται τις πιστωτικές κάρτες τύπου Visa, MasterCard, Για τις αγορές με την πιστωτική κάρτα ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες που παρατίθενται αναλυτικά στο E-Shop. Ο Πελάτης συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας, καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της. .

  1. B. Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

Δ. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.  

VIII. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας σας παρατίθενται στο εξής link:

  1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παράδοση μιας παραγγελίας προς τον Πελάτη μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Α. Το προϊόν δεν είναι πια διαθέσιμο για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους και η Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της Εταιρίας θα επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη με προτάσεις εναλλακτικών λύσεων.

Β. Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Γ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με τον Πελάτη (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία του, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία του που έχει καταχωρήσει δεν είναι ορθά.

Χ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται στο E-Shop οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

ΧΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και με το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό εκτέλεσης της Σύμβασης, η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη, τα οποία ο ίδιος θα της παράσχει για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της Σύμβασης. Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι οι αρμόδιοι για την εν θέματι επεξεργασία υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων μπορεί να λάβει χώρα σε μεταφορικές εταιρίες ή σε άλλο τρίτο μέρος επίσης προς το σκοπό εκτέλεσης της Σύμβασης. Διαβίβαση σε άλλους τρίτους δεν λαμβάνει χώρα εκτός αν προκύψει τέτοια σχετική υποχρέωση για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή για απώτατο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την παραγγελία, δεδομένου ότι αυτός είναι ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής τυχόν συμβατικής ευθύνης της έναντι του Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί ελεύθερα να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.

ΧΙI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας (ενδεικτικά περί πώλησης, 513 επ. ΑΚ) ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικώς από τοις προκείμενους όρους.

Η Εταιρία εστιάζει ιδιαιτέρως στην εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που πηγάζουν από τις συναλλαγές τους με την ίδια. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί από την προτεινόμενη εκ μέρους της Εταιρίας λύση και θεωρεί ότι κάποιο δικαίωμά του προσβάλλεται, μπορεί να επιδιώξει την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών ο Πελάτης μπορεί να βρει στη διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Τυχόν ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της Σύμβασης αυτής δεν θα επιδρά, κατά κανένα τρόπο, στο κύρος των υπολοίπων όρων της.

Η μη άσκηση από την Εταιρία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου της μη ασκήσεως, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης:17/02/2020